Algemene Voorwaarden

V.O.F. JOSI Trade h.o.d.n. JOSI Interieur, t.h.o.d.n. JOSI LABEL, Antoni van
Leeuwenhoekstraat 2, 3331 ET Zwijndrecht Inschrijfnummer K.v.K.: 63327546

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder
aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop en alle overeenkomsten van
opdracht tot het (laten) vervaardigen van zaken, van V.O.F. JOSI Trade h.o.d.n.
JOSI Interieur, t.h.o.d.n. JOSI LABEL, gevestigd te Zwijndrecht, hierna te
noemen “JOSI Interieur”.

2. De koper respectievelijk de opdrachtgever wordt verder
aangeduid als “de wederpartij”.

3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op
een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.

4. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van JOSI
Interieur, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.

5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, per
e-mail, per SMS, WhatsApp of enige andere wijze van communicatie die met het
oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende
opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

6. Onder “opdracht” wordt verstaan: een door de wederpartij
verstrekte/tussen partijen overeengekomen opdracht tot het vervaardigen van
(maatwerk)zaken (o.a. meubilair).

7. Onder “zaken” wordt verstaan: zowel door JOSI Interieur
uit het assortiment te leveren zaken als zaken die zij in opdracht
vervaardigt/laat vervaardigen voor de wederpartij, tenzij uit een bepaling
volgt dat deze alleen ziet op laatstgenoemde categorie.

8. Onder “materialen” wordt verstaan: de door JOSI Interieur
bij de uitvoering van de opdracht te gebruiken of door de wederpartij hiervoor
verstrekte/te verstrekken materialen, onderdelen e.d.

9. Onder “documenten” wordt verstaan: door JOSI Interieur
en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken adviezen, berekeningen,
tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale
documenten betreffen.

10. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde
documenten als overige (mondelinge) gegevens die JOSI Interieur en/of de
wederpartij (moet) verstrekken.

11. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van
een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de
overige bepalingen onverlet.

12. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze
algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse
tekst.

13. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing
op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of deelopdrachten, na- of
deelbestellingen.

Artikel 2: Aanbod, prijzen

1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt
vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. JOSI Interieur mag dit aanbod
uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.

2. De in een aanbod of prijslijst vermelde prijzen zijn
inclusief BTW, maar exclusief eventuele kosten, zoals transportkosten, kosten
voor inzet hijs- en takel werktuigen, verzendkosten, administratiekosten,
handelingskosten en declaraties van ingeschakelde derden.

3. Een samengesteld aanbod verplicht JOSI Interieur niet tot
levering van een deel van de aangeboden zaken tegen een overeenkomstig deel van
de prijs.

4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij
verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of
naderhand wijzigt, mag JOSI Interieur de opgegeven prijzen en/of levertermijnen
aanpassen.

5. Het aanbod en de prijzen gelden niet automatisch voor
nabestellingen.

6. Vanwege de omloopsnelheid/ de snelheid waarmee het
assortiment verandert, staat JOSI Interieur er niet voor in dat nabestelling
van zaken mogelijk is en/of nabestelde zaken qua kleur en uitvoering gelijk
zijn aan de voorafgaande levering(en).

7. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen, opgaven van
kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures,
promotiemateriaal en/of op de website van JOSI Interieur zijn zo nauwkeurig
mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen
rechten ontlenen.

8. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van
JOSI Interieur en worden op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij
aan JOSI Interieur geretourneerd.

9. JOSI Interieur mag de ten behoeve van het aanbod gemaakte
kosten bij de wederpartij in rekening brengen als zij de wederpartij vooraf
schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

10. Indien de wederpartij het aanbod niet aanvaardt,
retourneert hij op haar eerste verzoek alle bij het aanbod geleverde documenten
aan JOSI Interieur

11. a. Indien zich tussen het sluiten van de overeenkomst en
de uitvoering hiervan voor JOSI Interieur (kost) prijsverhogende omstandigheden
voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen,
valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen of
grondstoffen, mag JOSI Interieur de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig
verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.

b. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming
van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke
verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de
prijswijziging aan JOSI Interieur kenbaar maakt gebruik te willen maken van
zijn ontbindingsrecht, mag JOSI Interieur er vanuit gaan dat de consument met
deze wijziging heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het
aanbod van JOSI Interieur heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op
ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op
wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat JOSI
Interieur schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2. JOSI Interieur is pas gebonden aan:

a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand
aanbod;

b. mondelinge afspraken;

c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene
voorwaarden of overeenkomst; na schriftelijke bevestiging hiervan aan de
wederpartij of zodra JOSI Interieur - zonder tegenwerping van de wederpartij -
met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4: Inschakeling derden

Als JOSI Interieur dit nodig acht, mag zij bepaalde
leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij zorgt ervoor dat:

a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde
informatie tijdig en op de door JOSI Interieur gewenste wijze aan haar ter
beschikking stelt;

b. Eventuele door de wederpartij aan JOSI Interieur
verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;

c. Indien (een deel van) de opdracht op locatie van de
wederpartij moet worden uitgevoerd (b.v. het plaatsen van de meubels), JOSI
Interieur op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot deze locatie
en deze locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;

d. JOSI Interieur op voornoemde locatie kosteloos kan
beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit. Verloren arbeidsuren
als gevolg van stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de wederpartij.

2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie
juist en volledig is en vrijwaart JOSI Interieur voor aanspraken van derden die
voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.

3. JOSI Interieur behandelt de door de wederpartij
verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor
zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. JOSI
Interieur bewaart alle van de wederpartij ontvangen informatie gedurende de
looptijd van de overeenkomst en slaat deze op zorgvuldige wijze op. Indien deze
informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening
gegevensbescherming, verwerkt JOSI Interieur de informatie conform deze
verordening en meldt zij eventuele inbreuken op de beveiliging van de
informatie eveneens conform deze verordening. JOSI Interieur is echter nooit
aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie, tenzij dit te
wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van JOSI Interieur of het
leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij zorgt er voor dat hij
altijd het origineel of een kopie bewaart van de aan JOSI Interieur verstrekte
informatie.

4. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde
verplichtingen voldoet, mag JOSI Interieur de uitvoering van de overeenkomst
opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De
koste en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico
van de wederpartij.

5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en
JOSI Interieur niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van JOSI
Interieur niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

Artikel 6: Levering, leveringstermijnen

1. Omdat JOSI Interieur voor de levering van zaken
afhankelijk is van derden – zoals fabrikanten – zijn genoemde levertermijnen
altijd indicatief en nooit fatale termijnen. Indien JOSI Interieur haar
verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in
gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na
te komen.

2. Een overeengekomen termijn gaat in op het moment dat JOSI
Interieur alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel
overeengekomen (vooruit) betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien
hierdoor vertraging ontstaat, wordt de termijn naar evenredigheid verlengd.

3. JOSI Interieur mag in gedeelten leveren en iedere
deellevering afzonderlijk factureren.

4. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij
over op het moment dat deze het pand, het magazijn of de winkel van JOSI
Interieur verlaten of JOSI Interieur aan hem heeft meegedeeld dat de zaken
kunnen worden afgehaald.

5. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor
rekening en risico van de wederpartij en op een door JOSI Interieur te bepalen
wijze. JOSI Interieur is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook
die verband houdt met de verzending of het transport.

6. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt
voor levering aan de consument een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten
van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de consument over op het moment
waarop de zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de
vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder
aanwijst (niet-zijnde een door JOSI Interieur voorgestelde vervoerder), gaat
het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder.
Verzending of transport is voor rekening van de consument.

7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer
van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de
overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze niet worden
afgehaald, mag JOSI Interieur de zaken voor rekening en risico van de
wederpartij opslaan. Ook mag JOSI Interieur – indien nog geen aanbetaling door
de wederpartij gedaan is – alsnog een aanbetaling van 50% van de aankoopprijs
van de wederpartij eisen. De wederpartij stelt JOSI Interieur dan binnen een
door JOSI Interieur gestelde redelijke termijn alsnog in staat de zaken te
leveren of haalt deze alsnog af.

8. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in
gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in
verzuim. JOSI Interieur mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door
een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de zaken aan
derden verkopen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en
rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele
(opslag-)kosten, schade en winstderving van JOSI Interieur en/of het recht van JOSI
Interieur alsnog nakoming te vorderen niet aan.

Artikel 7: Klachten en retourzendingen

1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na
ontvangst en meldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen,
afwijkingen in aantallen en/ of overige non-conformiteiten direct aan JOSI
Interieur. Indien dergelijke klachten niet direct worden gemeld, worden de
zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te
beantwoorden.

2. Overige klachten meldt de wederpartij direct na
ontdekking - maar in ieder geval binnen de toepasselijke garantietermijn -
schriftelijk aan JOSI Interieur. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn
voor risico van de wederpartij. Indien geen garantietermijn is overeengekomen,
geldt een termijn van 1 jaar na levering.

3. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep
mogelijk op een overeengekomen garantie.

4. Indien bestelde zaken uitsluitend in bij JOSI Interieur
voorradige (groothandels)verpakkingen of minimale hoeveelheden of aantallen
kunnen worden geleverd, kunnen de zaken onderling geringe - in de branche
geaccepteerde - afwijkingen vertonen wat betreft opgegeven gewichten, aantallen,
kleuren, maten e.d. Deze afwijkingen zijn geen tekortkoming aan de zijde van
JOSI Interieur en hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.

5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de
wederpartij niet op.

6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

7. De wederpartij stelt JOSI Interieur in staat de klacht te
onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het
onderzoek retourzending noodzakelijk is of JOSI Interieur de klacht ter plaatse
moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de
klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de
wederpartij.

8. Retourzending vindt plaats op een door JOSI Interieur te
bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.

9. Geen klachten zijn mogelijk over:

a. onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn
vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of
eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen;

 b. verkleuringen en geringe
onderlinge kleurafwijkingen;

c. verkleuringen, krimpnaden of haarscheurtjes e.d. ontstaan
door de directe inwerking van zonlicht, warmtebronnen zoals C.V.-leidingen of
haarden, ten gevolge van een onjuiste vochtigheidsgraad van de omgeving of door
abnormale temperatuurschommelingen;

d. het niet passen/plaatsbaar/afleverbaar zijn van zaken
indien de maten voor deze zaken door of namens de wederpartij aan JOSI
Interieur zijn verstrekt en conform deze maten door JOSI Interieur zijn
geleverd;

e. zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of
samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of
verwerkt.

Artikel 8: Garanties

1. JOSI Interieur voert de overeengekomen leveringen naar
behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit een
verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.

2. JOSI Interieur staat gedurende de garantietermijn in voor
de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.

3. Indien voor de door JOSI Interieur geleverde zaken door
de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op
dezelfde wijze tussen partijen. JOSI Interieur informeert de wederpartij
hierover.

4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil
bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert
JOSI Interieur alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien hij dit
schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de
wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.

6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

7. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt JOSI
Interieur - naar zijn keuze - voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken
dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs.
Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van
het aansprakelijkheidsartikel.

8. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of
vervanging van de zaken, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van
JOSI Interieur. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij
schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs
verlangen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door JOSI Interieur
gegeven garanties aanvaardt JOSI Interieur geen enkele aansprakelijkheid.

2. JOSI Interieur is alleen aansprakelijk voor directe
schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade,
winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of
letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter
voorkoming of beperking van de schade.

4. Indien JOSI Interieur aansprakelijk is, is de
schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn
assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet
uitkeert of de schade niet onder een door JOSI Interieur gesloten verzekering
valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor
de geleverde zaken.

5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden
of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij JOSI
Interieur hiervoor aanspreken.

6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument
een termijn van 1 jaar.

7. Indien JOSI Interieur de opdracht moet (laten) uitvoeren
aan de hand van door/namens de wederpartij verstrekte documenten, is zij niet
verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.

8. JOSI Interieur is niet aansprakelijk - en de wederpartij
kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie - indien de schade is
ontstaan door:

a. ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de
bestemming van het geleverde of de door of namens JOSI Interieur verstrekte
instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;

b. ondeskundig(e) bewaring (opslag) of onderhoud van de
zaken;

c. aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden
anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn;

d. fouten of onvolledigheden in de door of namens de
wederpartij aan JOSI Interieur verstrekte informatie;

e. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;

f. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die
afwijkt van wat JOSI Interieur adviseerde en/of gebruikelijk is;

g. of doordat door/namens de wederpartij (reparatie)
werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder
uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van JOSI Interieur.

9. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het
vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en
vrijwaart JOSI Interieur voor eventuele aanspraken van derden.

10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of
bewuste roekeloosheid van JOSI Interieur of het leidinggevend personeel op
directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich
hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal JOSI Interieur de
wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 10: Betaling

1. JOSI Interieur mag altijd een (gedeeltelijke)
vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde
vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen
prijs.

2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de
factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere
betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur
vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het
vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische
incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan JOSI Interieur een
vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te
berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle
maand gerekend.

4. In voornoemde situatie geldt voor de consument een
vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente
hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.

5. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag JOSI
Interieur bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in
rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van €
40,00.

6. JOSI Interieur geeft aan de consument bij genoemde
aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling
opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de
consument:

a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste €
2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);

b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00
van de vordering;

c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende €
5.000,00 van de vordering;

d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende €
190.000,00 van de vordering;

e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom. Dit alles met een
absoluut maximum van € 6.775,00.

7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke
incassokosten mag JOSI Interieur de hoofdsom van de vordering na verloop van 1
jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.

8. Bij uitblijven van volledige betaling, mag JOSI Interieur
de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke
verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten,
totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd
opschortingsrecht heeft JOSI Interieur eveneens indien zij al voordat de
wederpartij/ de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft
om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.

9. Ontvangen betalingen brengt JOSI Interieur eerst in
mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare
facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt
vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

10. De wederpartij mag de vorderingen van JOSI Interieur
niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op JOSI Interieur heeft.
Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling
aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. 11. Het vorige lid
geldt niet voor de consument.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken
blijven eigendom van JOSI Interieur totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen
heeft voldaan.

2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van
de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte
werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een
toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen
van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele
boetes.

3. Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare
zaken, wordt telkens de partij behorend bij de oudste facturen geacht als
eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle
geleverde zaken die zich bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de
inboedel van de wederpartij bevinden.

4. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de
wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van
een financier brengen.

5. De wederpartij informeert JOSI Interieur direct
schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op
de zaken.

6. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart
hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van JOSI Interieur.

7. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs[1]of
inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te
allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft JOSI Interieur op diens eerste verzoek
inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

9. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel
of JOSI Interieur een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen JOSI
Interieur en haar werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de
zaken terugnemen. Dit tast het recht van JOSI Interieur op vergoeding van
schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere
ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

Artikel 12: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. JOSI Interieur mag de overeenkomst zonder nadere
ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij
ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard of een
aanvraag hiertoe is gedaan;

b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of
handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.

2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder
altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 13: Overmacht

1. Bij overmacht van de wederpartij of JOSI Interieur, mag
laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de
wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de
wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht van JOSI Interieur wordt verstaan: een
niet-toerekenbare tekortkoming van JOSI Interieur, van de door haar
ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan
haar zijde.

3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake
van overmacht bij JOSI Interieur: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en
buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie
van JOSI Interieur of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de
bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen,
bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit,
internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d.
evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export
belemmerende maatregelen, gebrek aan materialen e.d. ontstane
transportmoeilijkheden en (op) leveringsproblemen.

4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst
al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens
JOSI Interieur tot aan dat moment nakomen.

Artikel 14: Annulering, opschorting

1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of
tijdens de uitvoering wil annuleren, mag JOSI Interieur van de wederpartij een
gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de
annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van JOSI
Interieur en afhankelijk van de al verrichte leveringen en/of in het kader van
een opdracht verrichte werkzaamheden bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100%
van de overeengekomen prijs.

2. De wederpartij vrijwaart JOSI Interieur voor uit de
annulering voortvloeiende aanspraken van derden.

3. JOSI Interieur mag de verschuldigde schadevergoeding
verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele
tegenvorderingen van de wederpartij.

4. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de
wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen en werkzaamheden
per direct opeisbaar en mag JOSI Interieur deze bij de wederpartij in rekening
brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten of kosten voortvloeiend uit de
opschorting.

5. Kosten die voor JOSI Interieur voortvloeien uit het
hervatten van de levering(en) en werkzaamheden, zijn voor rekening van de
wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet
kan worden hervat, mag JOSI Interieur de overeenkomst door een schriftelijke
verklaring aan de wederpartij ontbinden.

Artikel 15: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is
uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in de vestigingsplaats van JOSI Interieur, maar JOSI Interieur behoudt
altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de
vestigingsplaats van de wederpartij.

4. Ongeacht de keuze van JOSI Interieur, behoudt de
consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde
rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de
dagvaarding kenbaar maken aan JOSI Interieur.

5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag
JOSI Interieur er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde
rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

×